دوست اصفهانی

 

 

یکی از دوستان اصفهانی من پاسخ هیچ پرسشی را نمی دهد و در پاسخ هر پرسش شما،

او پرسشی از شمادارد! مثال:وقتی از او ادرس یک خیاط را می پرسید....

شما:خیاط خوب سراغ داری؟سوال

دوست اصفهانی:چی چی می خَی بدوزی؟متفکر

 شما:کت و شلوار

 دوست اصفهانی:پارچه داری؟

 شما:بله

 دوست اصفهانی:از کی اِسِدی؟

 شما:از ... مغازه

 دوست اصفهانی:پارچِد خُبِس؟

 شما:بله

 دوست اصفهانی:چه رنگیس؟

 شما:چه فرقی میکنه؟

 دوست اصفهانی:فرق می کونِد دادا ! فرق می کونِد.

 شما:خب،سورمه ای

 دوست اصفهانی:چرا سورمه ای ؟ ارزونتِر بود؟نیشخند

 شما:نه

 دوست اصفهانی:چیطو؟

 شما:خب میخواستم سورمه ای باشه.

نیشخند دوست اصفهانی:مبارکِس ،خَبریِس؟از خود راضی

 شما:نه بابا ،بالاخره خیاط سراغ داری یا نه؟کلافه

 دوست اصفهانی:اگه خِبری نیس،کتا شلواری سورمِه ی می خَی چی کار؟متفکر

 

/ 3 نظر / 10 بازدید
یه دوست***

عجب آدمایی هستن این اصفهانیا چه فوضولن[خنده]

بوسراق

اصفهان نصف جهان . بامیان کل جهان . [نیشخند]